តារាងតំលៃអង្ករ
អង្ករផ្កាម្លិះ3,500៛/គីឡូក្រាម
អង្ករផ្ការំដួល3,500៛/គីឡូក្រាម
អង្ករផ្កាខ្ញី2,200៛/គីឡូក្រាម
អង្ករនាងខុន2,200៛/គីឡូក្រាម
អង្ករនាងមិញ2,000៛/គីឡូក្រាម
អង្ករប្រាំង1,950៛/គីឡូក្រាម
តារាងតំលៃស្រូវ
ស្រូវផ្កាម្លិះស្ងួត1,500៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវផ្ការំដួលស្ងួត1,500៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវស្រែស្ងួត1,100៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវប្រាំងស្ងួត900៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវសែនក្រអូបសើម1,150៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវ៤៩០០សើម870៛/គីឡូក្រាម