តារាងតំលៃអង្ករ
អង្ករផ្កាម្លិះ3,600៛/គីឡូក្រាម
អង្ករផ្ការំដួល3,600៛/គីឡូក្រាម
អង្ករផ្កាខ្ញី2,600៛/គីឡូក្រាម
អង្ករនាងខុន2,500៛/គីឡូក្រាម
អង្ករនាងមិញ2,200៛/គីឡូក្រាម
អង្ករប្រាំង2,100៛/គីឡូក្រាម
តារាងតំលៃស្រូវ
ស្រូវផ្កាម្លិះឬរំដួលស្ងួត1,600៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវផ្កាម្លិះឬរំដួលសើម1,300៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវស្រែស្ងួត1,000៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវប្រាំងស្ងួត850៛/គីឡូក្រាម
ស្រូវ៤៩០០ ស្ងួត1,100៛/គីឡូក្រាម